………………………………………… ………………………………………… ေကတ္ေဖ်ံALPHAZAWGYI KEYBOARDေကတ္ေဖ်ံ NEWMON FONTProduct ...

ညးကႜဳင္စုိပ္ဂမႜဳိင္

လၞိဟ္မႝိဟ္ကႜဳင္ေ၀င္ဂမႜဳိင္ web site hit counter ခ်ဴစုတ္မြဲမြဲညိသၠအ္ရဲ

………………………

ေလ၀္ဖ်ဴဟုီလ၀္ အပါဂွ္ အပါလုဪေရာ

…………………………… မ်ဳဪဂ်ီဟုီ ဇူဇူတုဲဟုီဂွ္ ဟုီုကုဪညးဂွ္ေရာ

Playlist

Name:
Location: မုဟ္တၞအ္, ေဒသရးမန္, Myanmar (Burma)

လၞဳဟ္အဲဂွ္ဒွ္ညး မႝိဟ္ဟြံမြဲကုဪဍဳင္မြဲကုီရအၜေကာန္ဟံသာ

Ngwe Pine

Mon Ma Lay

ဂလာန္သၠံတဲ သြက္ရဲဆာန္ ၁။ ေဒါသမႝးကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ ဿမႝး...

ဟုိတ္ႏူဟြံမင္ ၀င္လိက္ေကႜံအာေယာန္သႝာင...

လညာတ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ကုဪ္ လၱဴဆုဪဂဗတက္က်ာ ပေရာကၞိန္ဍဳင္

ဂြံသတိသဘင္တၝဲေကာန္ဂကူ ဍဳင္မိတိမ

ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ ႚကရာဇ္ဍဳင္သဓုီ ...

ေစတနာေကာဂွ္ ဍာံညိဟာ ...

ကြာ္ဗက္ဒႝာဲဇုိင္အပါ ယြံေကာန္သႛဳိက္ၿပဲ ကလင္ညိဏးအပါ...

August 2007 September 2007 October 2007 November 2007 December 2007 January 2008 February 2008 July 2008
Downloads
Technology News
Templates
Web Hosting
Articles
Games
Blogger
Googleမုက္လိက္ဇ၀္ပၠၜ

မုက္လိက္ရတ္မန္

မုက္ေခ်တ္ဥဴ

မုက္လိက္ဗှထ၀္

လညာတ္ဗုဒၶဘာသာ

ဗၞာတၝဲဏံှ

ဘှဘှသှ

၀ီအုိ၀္ႚ

အာေအပ္ဖ္ေအ

ဒီ၀ီဘီ

သႝံင္တုိင္

ကၜ၀ၜ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ

ဂေကာံမန္ယူေရာပ္

ၿပိဳင္ေခတ္

မဇၨ်ိမ

17 July 2008

ေကာန္ဟံသာ
Ngwe Pine

ေကာန္ဟံသာ
8 July 2008
Mon Ma Lay
21 February 2008

ဂလာန္သၠံတဲ သြက္ရဲဆာန္

၁။ ေဒါသမႝးကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ ဿမႝးမြဲနာဍှဂွ္ ေဍာင္ႏူကုဪ မႝးဒးေကႜာန္ကေမႜာန္ စွ္နာဍှဏီရ မႝးသမၱီညိ။

၂။ ကေမႜာန္မႝး မႝးေကႜာန္ဒွ္ဒၞံင္ ၀ါတ္ဂါတ္ အခက္ခုဲဂွ္ မႝးလၸေဖက္ မူေလ၀္မႝးဟြံ ေကႜာန္ဂွ္မႝးေဖက္ညိ။

၃။ ညးမကြာ္တရၜ ေဗႜတ္မွာတံဂွ္ အာျပဟ္ ျပဟ္ကႛင္ ေသၝာဲကုဪတုိင္ပၠၜကႛင္ရ ဂႜံင္လုဪ မႝးကြာ္ကြာ္ လၸာ္လုဪမႝးအာအာ တရၜကႏၱာ မႝး ပၱပ္ဏာကႛဳိပ္ဂွ္ ကိစၥေဇႝာ္ႏူကုဪ အာျပဟ္ျပဟ္ဏီ။

၄။ တႜပညာမၢးဂွ္ ႓ုိန္ဒွ္ဒၞံင္ သႝသၾတဳမႝး ကုီေလ၀္ ယ၀္ရမႝးပံင္ဖက္အာမၢး ၿပဲႏူ ဒးပံင္ဖက္ကုဪ မိႆဟာဲသမႜဳီဏီ မႝးသမၱီ လ၀္ညိ။

၅။ ဇၞာပ္ပါင္ညးတႝဟ္မခ်ှဂွ္ ယ၀္ရစိုတ္မႝး ခ်ှဗက္အာမၢး ဂႜံင္တရၜဘ၀မႝး အုိတ္အာ ဿသၞန္ပါင္ညးတႝဟ္ေဏာင္။

၆။ ဇၞာပ္စကၠ စကၠ ဇၞာပ္ခဏခဏ ဂြံ ပၱဳိန္ ႞ဳဟ္မးမာန္မွ ဘ၀မႝးမႝဳံကုဪ ႞ဳဟ္မးမာန္ရ။

၇။ မူရၜကေမႜာန္မြဲ မႝးေကႜာန္ေကႜာန္ ကေမႜာန္ မႝးေကႜာန္လ၀္ဂွ္ ကေလင္ပူဇၜေရွ္ေသွ္ မႝးပႜန္ေဏာင္ဂွ္ လၸ၀ုိတ္သၱိညိ။

က-ပရ- လ၀

ဟုိတ္ႏူဟြံမင္ ၀င္လိက္ေကႜံအာ

ေယာန္သႝာင္လိက္ပတ္္ ျဇဟတ္ဂကူၿပဲ
ဂြံတုပ္လိက္ပတ္ ဗြဲစၞတ္ဟြံမြဲ
ညးပႜတရၜ ပတၜလ၀္တဲ
ကြာ္ဒုဪစုိပ္ ဍဳင္႓ုိပ္ပုဦညိရဲ။

လိက္ပတ္ဂုဪျမဟ္ ဒယွ္သြက္မန္
လၸရန္ေဍာင္႓ုိတ္ အုိတဒ္ဇှ၀ိသန္
စြံစုိတ္ဆာန္ဍာံ ကာလပယာံညန္
လိက္ပတ္စိ နၾကိဂြံတၞးပႜန္။

လိက္မန္ပုဦစိ စြံညိငၝဳဟ္မး
လုပ္ေဗာ္ေကာန္မန္ ေဗၱာန္ဂြံေလပ္တၞး
ယြံတႜပညာ ရာမညဂး
ဟြံမိက္စုက္ ဘဲဒုကၡဟြံ႓း။

လိက္ပတ္ပုဦဟာန္ ဂစာန္္လြှအာ
ဇၞာပ္ဒႝဵကတ္ေဗၱာန္ ေကာန္မန္ဟြံမွာ
ဟြံေဗၱာန္လိက္မန္ လိက္ညးေဗၱာန္ကႜာ
ခါဟုိပ္သိတ္ ကိတ္ကုဪဂကူဟာ။

အတိက္ေတံကႜာ မႝဳံမြဲဘာသာ
အဲထ႟းဟုီဂံင္ ညံင္ပ်ဴေသင္ဟာ
ဟုိတ္ႏူဟြံမင္ ၀င္လိက္ေကႜံအာ
ဗုီပ်ဴဂွ္ လၸကုဪဒွ္ေသင္ဟာ။

ဗညာမသာန္

13 February 2008
လညာတ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ကုဪ္ လၱဴဆုဪဂဗတက္က်ာ ပေရာကၞိန္ဍဳင္
ညာတ္ ညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ (နာဲဟံသာ)

နကုဪေဗာ္ဂေကာံ ဒှမုဪကေရစှဂွ္ ဗုီကုဪအခိင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အံင္ဆာန္ ပေကာံပေက၀္ကႜဳင္လ၀္ကုီ အခိင္လၞဳဟ္ နကုဪ ကႛဳိပ္သၠဳိပ္ဂေကာံဒှမုဪကေရစှဂွ္ ဒးထ႟းကုဪစုိတ္ လၱဴပေရင္အေခါင္အရာ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္္ နကုဪစုိတ္ ရုိရုိလၢဴလၢဴ၊ ကႜးကႜးဖႛးဖႛး ဒးဒွ္ေဏါ၀္၊ နကုဪ အကၜအရာတၝဲဏံဂွ္ ညံင္ကုဪေဍံဟြံကႜးဒွ္မံင္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ နကုဪလညာတ္ညးေတွ္ ျဇဟတ္ဂေကာံဒှမုဪုကေရစှကုဪ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္ ပေရင္ေကႜာံဍ ညးသၠအ္ ေအာန္မံင္ေဏင္ ညးညာတ္ရ။ ဗုီဏံကုီ လၸာ္္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ေလ၀္ ဿကုဪသၞ၀္ေသႝာတ္တႜအ၀ုဪပႝာန္ဂွ္ ဂြံပၚပရအ္ကုဪ အေခါင္အရာ တြဳဪရးဂွ္ ဒွ္ဟြံမာန္ရ။ ေသႝာတ္တႜအ၀ုဪဟုီဂွ္ ကန္ရပ္လ၀္ အ၀ုဪ မြဲေဟင္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဿသၞ၀္တဲ ေသႝာတ္တႜအ၀ုဪပႝာန္ေတွ္ သြက္ဂြံ ဂြံအေခါင္အရာ ေကာန္ဂကူကုီ အေခါင္အရာ တြဳဪရးကုီဂွ္ ဒွ္ဟြံမာန္ရ။ နကုဪ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္ႏြံပၞိက္မံင္အေခါင္အရာတအ္ဂွ္ ဿကုဪသၞ၀္ ေသႝာတ္ ဒှမုဪုကေရစှ ေဟင္ဂြံမာန္ဂွ္ရ ျဇဟတ္ဂေကာံဒှမုဪုကေရစှကုဪ ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္ ႏြံပၞိက္ကုဪဂုန္ဖုဪတုပ္ဂွ္ရ ဗြဲမျပဟ္ ပံင္ေကာံေထက္ရ။ ဿအၾကာညးတအ္ ေကာံဓရုီညိသာမွ ျပႆနာကၱဳဪဒွ္မံင္ အခိင္လၞဳဟ္ဂွ္ ေျပၿပံင္မာန္ေဏါ၀္ နကုဪညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ နာဲဟံသာ ဟုီလ၀္ ဿကုဪ ၀ါတ္ဆုိဒ္ ၿပိဳင္ေခတ္ဂွ္ ညးဟုီလ၀္နကုဪ ဘာသာ ဗၞာရ။ နကုဪအဲ ေလ၀္ ပေကင္မံင္ခ်ဴလိက္မန္တုဲ ဒႝာဲပေလတ္မွာဂွ္ ဖုိင္ပေလဲအုိတ္ညိအၜ။
8 February 2008
ဂြံသတိသဘင္တၝဲေကာန္ဂကူ ဍဳင္မိတိမ
တၝဲေကာန္ဂကူမန္ ေညာန္စိုပ္ကႜဳင္ပႜန္ရအၜ။ ဿကုဪေကာန္ဂကူဏံေတွ္ မုသဟဲာတအ္ ပမုဂွ္ ကူခ်ပ္ႏြံကုီေရာ၊ ယ၀္ရဟြံဂြံကူခ်ပ္ေဏင္မၢး ကုဪဂြံ ဂြံသတိမာန္အုိတ္ညိ၊ နကုဪအဲေတွ္ ႓ုိတ္ေကႜာံဍ ညံင္ဂြံပါလုပ္ ဿေပါဲသဘင္မြဲမြဲေဏါ၀္ အဲေဖ်ံလ၀္စိုတ္ရ။ မိသဟဲာတအ္သုီဖအိုတ္ေလ၀္ ကုဪဂြံေကႜာဲဗက္တုိန္ ဿေကာန္ဂကူ ဿကုဪသႝာံဏံမာန္အုိတ္ညိအၜ။
သြက္ဂြံဆက္တုိန္ဂွ္ႏြံမံင္ရ ဆၢးသႝာံဏံတၝဲေကာန္ဂကူ ဂြံအာမရႏုကုဪမြဲစ၀ါဂွ္ ဒးကေလင္ကူခ်ပ္မံင္ မာဟလိုင္ေဏင္ရ၊ ဟြံဂြံတုိန္စုိပ္တၝဲေကာန္ဂကူ ဂြံအာ႓ါသႝာံတုဲယ်ရ။ ဿကုဪသႝာံဏံ ညံင္ဂြံတုိန္စိုပ္မြဲမြဲဒႝာဲမာန္ ဂစာန္မံင္ဖုဟ္ရ၊
စုိပ္ကႜဳင္တၝဲေကာန္ဂကူမၢး ကူခ်ပ္ဂြံ အခိင္ေကႜာန္မံင္ကေမႜာန္ ဿေဒသ တိဍာ္ဇကုမံင္ကႜဳင္ဂွ္ ဗြဲမေလာန္ရ။ သုီကုဪေသၢာံရဲ ဗြဲမဂႜဳိင္ရ။ အခိင္တၝဲဏံ ႓ုိန္ရအဲဒးစိုပ္အာ ဌာန္ေသၝာဲကုီေလ၀္ အဲဟြံ၀ိုတ္ဒလိင္အာ အတုိင္ေသၢာံရဲတအ္ ပကန္လ၀္ရဂွ္ အဲပဏာစၞတ္သမၱီဿကုဪ လိက္ပုိဒ္ဏံရအၜ။